Bản chất chức năng tài chính doanh nghiệp

Bản chất chức năng tài chính doanh nghiệp

adminquantri

0 Bình luận

03/12/2021

Trong nền kinh tế thị trường mọi vận hành kinh tếđều được tiền tệ hoá vì vậy các yếu tố trên đều được biểu hiện bằng tiền. Số tiền ứng trước để mua sắm các yếu tốtrên gọi là vốn kinh doanh.  Trong doanh nghiệp vốn luôn vận động rất đa dạng có thể là sự chuyển dịch của giá trị chuyển quyền sở hữu từ chủ thể này sang chủ thể khác hoặc sự chuyển dịch trong cùng một chủ thể.

Bản chất chức năng tài chính doanh nghiệp

Bản chất của tài chính doanh nghiệp

Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất như: 

– Tư liệu lao động  

– Đối tượng lao động 

– Sức lao động 

Như vậy sự vận động của vốn tiền tệ trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục, xen kẽ kế tiếp nhau không ngừng phát triển. Mặt khác sự vận động của vốn tiền tệ không chỉ bó hẹp trong một chu kỳ sản xuất, mà sự vận động đó hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội (sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng).

Nhờ sự vận động của tiền tệ đã làm hàng loạt các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh ởcác khâu của quá trình tái sản xuất trong nền kinh tế thị trường. Những quan hệ kinh tếđó tuy chứa đựng nội dung kinh tế khác nhau, song chúng đều có những đặc trưng giống nhau mang bản chất của tài chính doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp hệ thống các quan hệ kinh tế, biểu hiện dưới hình thái giá trị, phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụcho quá trình tái sản xuất của mỗi doanh nghiệp và góp phần tích luỹ vốn cho Nhà nước.  Hệ thống quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị thuộc phạm trù bản chất tài chính doanh nghiệp gồm:

+ Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với Nhà nước           

+ Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác (thể hiện qua trao đổi) và với thị trường tài chính.           

Mối quan hệ này được thể hiện thông qua trao đổi mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Doanh nghiệp có lúc là người mua, có lúc là người bán.            

– Là người mua, doanh nghiệp mua vật tư, tài sản, hàng hoá, dịch vụ, mua cổphiếu, trái phiếu, thanh toán tiền công lao động.           

– Là người bán, doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bán trái phiếu, để huy động vốn cho doanh nghiệp.

+ Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp: mối quan hệ thể hiện quan hệ giữa doanh nghiệp với các phòng ban, với cán bộ công nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp. 

– Biểu hiện của mối quan hệ này là sự luân chuyển vốn trong doanh nghiệp. Đó là sự  luân chuyển vốn giữa các bộ phận sản xuất kinh doanh như nhận tạm ứng, thanh toán tài sản vốn liếng… 

– Quan hệ giữa doanh nghiệp với cán bộ công nhân viên thông qua trả lương, thưởng và các khoản thu nhập khác cho người lao động.

Chức năng của tài chính doanh nghiệp

Chức năng của tài chính doanh nghiệp

 a. Tổ chức huy động chu chuyển vốn, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục.

Doanh nghiệp là đơn vị kinh tế cơ sở có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên có  nhu cầu về vốn, tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp mà vốn được huy động từ những nguồn sau:           

– Ngân sách Nhà nước cấp. 

– Vốn cổ phần. 

– Vốn liên doanh. 

– Vốn tự bổ sung. 

– Vốn vay. 

Nội dung của chức năng này:

– Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất, định mức tiêu chuẩn để xác định nhu cầu vốn cần thiết cho sản xuất kinh doanh . 

– Cân đối giữa nhu cầu và khả năng về vốn. Nếu nhu cầu lớn hơn khả năng về vốn thì doanh nghiệp phải huy động thêm vốn (tìm nguồn tài trợ với chi phí sử dụng vốn thấp nhưng đảm bảo có hiệu quả). Nếu nhu cầu nhỏ hơn khả năng về vốn thì  doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất hoặc tìm kiếm thị trường đểđầu tư mang lại hiệu quả.

– Lựa chọn nguồn vốn và phân phối sử dụng vốn hợp lý để  sao cho với số vốn ít nhất  nhưng mang lại hiệu quả cao nhất.

b. Chức năng phân phối thu nhập của tài chính doanh nghiệp

Thu nhập bằng tiền từ bán sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ, lợi tức cổ phiếu, lãi cho vay, thu nhập khác của doanh nghiệp được tiến hành phân phối như sau: 

Bù đắp hao phí vật chất, lao động đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh bao gồm:   

– Chi phí vật tư như nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, công cụ lao động nhỏ…   

– Chi phí khấu hao tài sản cố định.   

– Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương.   

– Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền (kể cả các khoản thuế gián thu). 

Phần còn lại là lợi nhuận trước thuế được phân phối tiếp như sau:

  • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định (hiện nay tính bằng 28% trên thu nhập chịu thuế)
  • Bù lỗ năm trước không được trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có).
  • Trừ các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ. Chia lãi cho đối tác góp vốn.
  • Trích vào các quỹ doanh nghiệp. 

c. Chức năng giám đốc (kiểm soát) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 

Chức năng giám đốc (kiểm soát) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Giám đốc tài chính là việc thực hiện kiểm soát quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp.

–  Xuất phát từ tính quy luật trong phân phối sản phẩm quyết định (ởđâu có phân phối tài chính thì ởđó có giám đốc tài chính). 

– Xuất phát từ tính mục đích của việc sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh. Muốn cho đồng vốn có hiệu quả cao, sinh lời nhiều thì tất yếu phải giám đốc tình hình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp. 

Nội dung            

– Thông qua chỉ tiêu vay trả, tình hình nộp thuế cho Nhà nước mà Nhà nước, Ngân hàng biết được tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp tốt hay chưa tốt.           

– Thông qua chỉ tiêu giá thành, chi phí mà biết được doanh nghiệp sử dụng vật tư, tài sản, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí.           

– Thông qua chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận (tỷ suất lợi nhuận doanh thu, giá thành, vốn) mà biết được doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả hay không ?

Trên đây là những chia sẻ của Verco về nội dung và bản chất của tài chính trong doanh nghiệp. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp các bạn hiểu thấu đáo hơn về tài chính doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn cho tài chính và nguồn vốn doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận