Tài liệu

Thư viện Tài liệu kiến thức và vận hành doanh nghiệp

Các bài test cơ bản

Test Question Word

Test Question

28/09/2018

1038

Iq-C1 Word

Iq-C1

28/09/2018

509

IQ 3 Word

IQ 3

28/09/2018

636

IQ 2 Word

IQ 2

28/09/2018

630

IQ 1 Word

IQ 1

28/09/2018

546

ENGLISH_TEST Word

ENGLISH_TEST

28/09/2018

632

De thi IQ 2 Word

De thi IQ 2

28/09/2018

483

De thi IQ 1 Word

De thi IQ 1

28/09/2018

535