Tài liệu

Thư viện Tài liệu kiến thức và vận hành doanh nghiệp

Biểu mẫu đánh giá công việc KPI-BSC

12MUCT~1 Excel

12MUCT~1

21/12/2018

763

11MUCT~1 Excel

11MUCT~1

21/12/2018

430

10MUCT~1 Excel

10MUCT~1

21/12/2018

388

9MUCTI~1 Excel

9MUCTI~1

21/12/2018

420

8MUCTI~1 Excel

8MUCTI~1

21/12/2018

451