Tài liệu

Thư viện Tài liệu kiến thức và vận hành doanh nghiệp

2 KPI theo BSC công ty

BSC San xuat Excel

BSC San xuat

21/01/2019

356

BSC R-D Excel

BSC R-D

21/01/2019

381

BSC Phong Ke Toan Excel

BSC Phong Ke Toan

21/01/2019

414

BSC Mua hang Excel

BSC Mua hang

21/01/2019

350

BSC Kho van Excel

BSC Kho van

21/01/2019

345