Thông tin giảng viên

Giới thiệu

Ông Nguyễn Kim Dũng

Chuyên gia công nghệ
► TGĐ Kim Nam Digital
► CTO Tập đoàn Kim Nam
► Chứng chỉ PMP về quản trị dự án của PMI (viện quản trị dự án Mỹ)
► 9 năm kinh nghiệm quản lý theo nhiều mô hình: waterfall, agile, kanban, OKR,…
► 7 năm kinh nghiệm quản trị dự án cho các marker lớn của Nhật (Nissan, Sony, Panasonic,…)

Khoá học

Chưa có bài viết nào được đăng